cherryy

93 teksty – auto­rem jest cher­ryy.

daj mi znać

daj mi znać
jeśli zaj­mu­jesz miej­sce słońca
tyl­ko na moim niebie

daj mi znać
jeśli gu­bisz się
tyl­ko w moich snach

daj mi znać
jeśli zbiegła Ci ko­lek­cja motyli
pros­to do mo­jego brzucha

daj mi znać
będę szep­tać tek­sty Beatlesów
tyl­ko do Two­jego ucha 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 20 września 2013, 19:04

niewypowiedziane

nig­dy niewy­powie­dziane słowa
tkwią gdzieś w połowie dro­gi
z ser­ca do warg

na wy­ciągnięcie ręki
nur­ku­jesz we włas­nych myślach
których nig­dy nie poznam

słowa nig­dy niewypowiedziane
us­ta­wiają się w kolejce

cień rzęs
kąci­ki ust wędrujące do góry
de­likat­ność z jaką mus­kasz kar­tkę ołówkiem

boję się mrugnąć
bo jeszcze znikniesz

boję się zasnąć
bo może tej no­cy dasz so­bie spokój
z pości­giem za zającem 

wiersz
zebrał 12 fiszek • 19 września 2013, 19:40

***

przy­gar­bieni
sku­leni w sobie
wszys­cy tak sa­mo szarzy
suną wil­gotny­mi uli­cami

"bez słońca", mówią
"czuję się jak w klatce"

a ja unoszę się
dwa cen­ty­met­ry nad ziemią
bo na co mi słońce
kiedy mam Twój uśmiech 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 18 września 2013, 16:29

Naj­większą krzywdę wyrządzają słowa. Słowa i sny. Po­wodują myl­ne wyob­rażenie o tym jak może wyglądać życie, żeby po chwi­li wyp­chnąć Cię z pow­ro­tem w zim­ne objęcia rzeczywistości. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 15 września 2013, 23:07

Budzę się i za­sypiam z nadzieją uj­rze­nia Two­jego uśmiechu. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 6 września 2013, 19:25

Naj­trud­niej okiełznać te myśli, o których is­tnieniu nie ma­my zielo­nego pojęcia. 

aforyzm
zebrał 6 fiszek • 5 września 2013, 21:49

Nie miałabym nic prze­ciw­ko to­pieniu się w Twoich słowach, gdy­byś tyl­ko dał mi taką możliwość. 

aforyzm
zebrał 12 fiszek • 4 września 2013, 20:23

Uczy­niła go swoim słońcem, nieświado­ma, że na­zywał jej imieniem księżyc. 

aforyzm
zebrał 17 fiszek • 30 lipca 2013, 11:30

chciałabym

chciałabym zobaczyć
jak mo­je słowo uno­si się w powietrze
i niesione przez wiatr wpa­da do Two­jego ucha

chciałabym usłyszeć
pod­nieco­ne szep­ty ludzi
opo­wiadających so­bie mo­je historie

chciałabym mówić
słowem pi­sanym
i nie bać się niezrozumienia 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 29 lipca 2013, 13:59

Jeżeli chce­my przet­rwać cza­sy sa­mot­ności mu­simy zna­leźć z nią wspólny język. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 19 kwietnia 2012, 22:56

cherryy

Słowa pozwalają mi przetrwać na tym pełnym nienawiści świecie. Pozwalają mi się schować między stronicami, a kiedy trzeba tworzą słowną tarczę. Czasami nawet pozwalają mi się tworzyć...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

cherryy

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność